Zasady rejestracji

Zasady rejestracji

ZASADY REJESTRACJI W PRZYCHODNI MEDYK SP. Z O.O.:

 

 1. Do zasad rejestracji pacjentów (świadczeniobiorców) stosuje się obowiązujące przepisy prawne, w szczególności: ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej; ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej; ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta; rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej; rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie standardu organizacyjnego teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej.

 

 1. Rejestracja pacjentów odbywa się w każdy dzień powszechni, od poniedziałku do piątku od godz. 07:00 do zakończenia godzin funkcjonowania Przychodni, w formie: osobistej, telefonicznej, za pośrednictwem osoby trzeciej lub za pośrednictwem elektronicznym.

 

 1. Informacje dotyczące zasad rejestracji w przychodni, a także godzin i miejsc przyjęć są udostępniane na tablicy ogłoszeń przychodni, w miejscu widocznym dla pacjenta, a także na stronie internetowej świadczeniodawcy: https://medyk.szubin.pl – zakładka „Zasady rejestracji”.

 

 1. Pacjent w przypadku nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia może być przyjęty w trybie nagłym, czyli w dniu zgłoszenia. Decyzję o przyjęciu pacjenta w trybie nagłym podejmuje lekarz.

 

 1. Kryterium zasadności lub braku zasadności zarejestrowania pacjenta na świadczenie zdrowotne w dniu zgłoszenia jest stan zdrowia pacjenta. To lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, a nie osoba rejestrująca pacjentów decyduje o tym, czy ze względów medycznych konieczne staje się udzielenie pacjentowi świadczenia zdrowotnego w dniu dokonania rejestracji.

 

 1. Pracownik rejestracji nie jest osobą, która udziela świadczeń zdrowotnych i nie może podejmować decyzji medycznych. Odpowiada on za sprawy organizacyjne placówki niezbędne do udzielenia pacjentowi świadczeń zdrowotnych i dokonania rejestracji pacjenta.

 

 1. Dokonując rejestracji, pacjent ma prawo do wyboru formy realizacji świadczenia zdrowotnego, z zastrzeżeniem zapisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie standardu organizacyjnego teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej i wszelkich wyłączeń tam przewidzianych w zakresie realizacji świadczenia zdrowotnego w formie osobistej, jak i w formie teleporady.

 

 1. Dokonując rejestracji, pacjent jest zobowiązany do przestrzegania umówionego terminu, w tym wyznaczonej godziny realizacji świadczenia zdrowotnego (m.in. w formie wizyty osobistej, jak i teleporady).

 

 1. REJESTRACJA OSOBISTA:

 

 1. Rejestracja osobista prowadzona jest przez personel Rejestracji Ogólnej – na podstawie zgłoszenia osobistego pacjenta/przedstawiciela ustawowego/opiekuna pacjenta lub za pośrednictwem osoby trzeciej.
 2. W przypadku występowania stanów epidemicznych, rejestracja osobista odbywa się z zachowaniem reżimu sanitarnego, który ma na celu ochronę zdrowia pacjentów, jak i personelu zatrudnionego w przychodni – przy jednoczesnym poszanowaniu zarówno przepisów sanitarnych, epidemiologicznych, jak i treści art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
 3. Celem zarejestrowania się przychodni, pacjent winien mieć ze sobą:
 4. dowód tożsamości,
 5. stosowny dokument potwierdzający przywileje i uprawnienia pacjenta.
 6. Pacjentowi w trakcie rejestracji osobistej wyznaczany jest możliwie najkrótszy termin skorzystania ze świadczenia zdrowotnego, niekolidujący z terminami realizacji świadczeń zdrowotnych już wcześniej zarejestrowanymi, który może być zmieniony po obustronnym uzgodnieniu.
 7. Świadczeniodawca jest obowiązany przyjąć pacjenta w zarejestrowanym terminie. W razie wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili ustalania terminu udzielenia świadczenia, które uniemożliwiają zachowanie tego terminu, świadczeniodawca w każdy dostępny sposób informuje pacjenta o zmianie terminu.
 8. Rejestracja osób uprawnionych na mocy przepisów szczególnych do skorzystania ze świadczenia zdrowotnego odbywa się poza kolejnością.
 9. W przypadku rezygnacji z ustalonego terminu realizacji świadczenia zdrowotnego lub konieczności zmiany terminu obowiązkiem pacjenta jest powiadomienie o tym fakcie rejestracji. Umożliwi to wykorzystanie wolnego terminu przez inne osoby.

 

III. REJESTRACJA TELEFONICZNA:

 

 1. Rejestracja telefoniczna prowadzona jest przez personel Rejestracji Ogólnej.
 2. Rejestracja telefoniczna odbywa się za pomocą połączenia telefonicznego inicjowanego przez pacjenta (przedstawiciela pacjenta) na numer telefonu: 52 384 20 48 lub 52 384 23 10.
 3. Celem zarejestrowania się przychodni, pacjent winien przedstawić pracownikowi rejestracji w rozmowie telefonicznej dane identyfikacyjne, umożliwiające określenie osoby rejestrującej na realizację świadczenia zdrowotnego.
 4. Pacjentowi w trakcie rejestracji telefonicznej wyznaczany jest możliwie najkrótszy termin skorzystania ze świadczenia zdrowotnego, niekolidujący z terminami realizacji świadczeń zdrowotnych już wcześniej zarejestrowanymi, który może być zmieniony po obustronnym uzgodnieniu.
 5. Świadczeniodawca jest obowiązany przyjąć pacjenta w zarejestrowanym terminie. W razie wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili ustalania terminu udzielenia świadczenia, które uniemożliwiają zachowanie tego terminu, świadczeniodawca w każdy dostępny sposób informuje pacjenta o zmianie terminu.
 6. Rejestracja osób uprawnionych na mocy przepisów szczególnych do skorzystania ze świadczenia zdrowotnego odbywa się poza kolejnością.
 7. W przypadku rezygnacji z ustalonego terminu realizacji świadczenia zdrowotnego lub konieczności zmiany terminu obowiązkiem pacjenta jest powiadomienie o tym fakcie rejestracji. Umożliwi to wykorzystanie wolnego terminu przez inne osoby.

 

 1. REJESTRACJA ELEKTRONICZNA (E-REJESTRACJA):

 

 1. Rejestracja elektroniczna przeznaczona jest dla pacjentów, którzy chcą dokonać rezerwacji wizyty u wybranego lekarza POZ za pomocą systemu informatycznego – strony internetowej.
 2. Rejestracja elektroniczna odbywa się za pomocą strony internetowej: https://medyk.szubin.pl – odnośnik „E-Rejestracja”. Gdzie po założeniu konta na stronie można rezerwować wizytę.
 3. Świadczeniodawca jest obowiązany przyjąć pacjenta w zarejestrowanym terminie. W razie wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili ustalania terminu udzielenia świadczenia, które uniemożliwiają zachowanie tego terminu, świadczeniodawca w każdy dostępny sposób informuje pacjenta o zmianie terminu.
 4. W przypadku chęci rezygnacji z zarezerwowanego terminu konieczne jest jego anulowanie przez pacjenta. Pozwoli to skorzystać ze świadczenia zdrowotnemu innemu pacjentowi.